september 19, 2005

Definition av asexualitet

Asexualitet
En kort och enkel definition av vad det är att vara asexuell:

En asexuell person har ingen sexlust eller också inget intresse eller behov av att inkludera andra i sin sexualitet.

En lite längre definition, från Wikipedia:
Mänsklig asexualitet (ej att förväxla med asexuell reproduktion), att leva fysiskt fullständigt utan sex i alla dess former, antingen självvalt i celibat eller ofrivilligt genom kastration då könskörtlarna tagits bort eller efter könsstympning då yttre delarna av könsorganen skurits bort och omöjliggör ett normalt fullödigt sexualliv. En del teoretiker inkluderar även androgyna drag i begreppet asexuell.

Teorier om asexualitet

Det råder delade meningar om huruvida asexualitet är en sexuell läggning eller inte. Människors sexuella drift varierar dels med allmänna fysiska förutsättningar, som t.ex. kvinnors menstruationscykler, allmänna hälsotillståndet, ålder och dels med skilda individuella preferenser. Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, argumenterade för att asexuella relationer berodde på hämmningar, skapade av sociala strukturer, och att exempelvis relationen mellan barn och förälder inte av naturen är asexuellt, utan produkten av ett tabu mot incest. Han menade också att andra asexuella relationer, exempelvis mellan heterosexuella personer av samma kön, endast var avspeglingar av incesttabuet.

De som valt att beteckna sig själva som asexuella, däremot, anser inte att deras läggning är produkten av hämmningar. De menar att detta är en fördomsfull inställning som motsvarar de, enligt dem felaktiga, argument som brukar föras fram mot homosexualitet.

I dagens psykiatriska sjukvård används begreppet som en beskrivning för ett faktiskt fysiskt och psykiskt totalt ointresse för sexualiteten och sexuella relationer. Tillståndet är relevant i samband med utredningar av transsexualism i samband med utredningar inför ett eventuellt könsbyte, då personens könsidentitet måste klarläggas innan den sociala, psykologiska och fysiska förändringen påbörjas.

Män och kvinnor som förlorar sina könskörtlar, t.ex. i samband med behandling av prostatacancer eller äggstockscancer, förlorar inte sin könsidentitet eller sitt mentala intresse för en sexuell relation även om förmågan till samlag påverkas negativt då förmågan till erektion minskar när hormonpåverkan upphör. Kastration innebär alltså inte förlust av den mentala eller sociala förmågan och viljan till ett samliv.

Bland radikalfeminister råder högst delade meningar om asexualitet, där exempelvis Valerie Solanas förespråkat total asexualitet (och artificiell reproduktion) medan Shulamith Firestone förespråkat avskaffandet av alla asexuella relationer, inklusive tabuet mot incest.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Asexualitet


Inga kommentarer: